شاهنشاهی پهلوی در ایران

۲۵۰۰.۰تومان

فهرست مطالب
1-در مورد رضاخان
2-در مورد مدرّس و مصدّق
3-ضدّيت با روحانيت
4-لباس متّحد شكل
5-سانسور مطبوعات
6- كشف حجاب اجباري
7- قانون نفت
8- اجباري شدن كلاه شاپو
9- كناره گيري اجباري از پادشاهي
10- خاتمه ي كار

توضیحات

شاهنشاهی پهلوی در ایران

فهرست مطالب
1-در مورد رضاخان
2-در مورد مدرّس و مصدّق
3-ضدّيت با روحانيت
4-لباس متّحد شكل
5-سانسور مطبوعات
6- كشف حجاب اجباري
7- قانون نفت
8- اجباري شدن كلاه شاپو
9- كناره گيري اجباري از پادشاهي
10- خاتمه ي كار

1- درمورد رضا خان
شاهنشاهی پهلوی در ایران در مورد رضا خان ، معروف به (پالاني – مير پنج – پهلوي) ، سر سلسله ي خاندان پهلوي در ايران بود ، كه نيم قرن بر اين سرزمين از سال(1299 ه ش مطابق 1921 م الي 1357 ه ش مطابق 1979 م ) حكومت كردند .وي در 24 اسفند ماه 1257 ه ش مطابق 15/مارس/1878 م ، برابر ربيع الاوّل سال 1295 هجري قمري ، در يكي از بلوك مازندران ، در روستاي متروك اين شهر ،به نام آلاشت ، در منطقه سواد كوه متولّد شد

. سواد كوه ، يكي از نواحي مازندران ، و يكي از استان هاي ساحلي درياي خزر است .جدّ اعلي وي ، (مراد علي خان) معروف به (باوندي) بود ،و با درجه ي سرگردي در فوج (سوادكوه) خدمت مي كرد ، ويكي از صحنه هاي آن جنگ كشته شد .پدر او ، سرگرد عباسعلي خان باوندي بود ، كه او نيز مانند پدرش ، مردي نظامي بود ، و به درجه ي سرگردي رسيد
، و فرمانده ي فوج اوّل هفتم سواد كوه بود ، كه روز 8/آذر ماه/1255 شمسي (درحدود 8 ماه از تولّد رضا خان) ، بدرود حيات گفت
، و سرپرستي و تربيت او ، به عهده ي برادرش نصرالله خان ، كه فرمانده ي جنگ سواد كوه بود ، محوّل شد، و به توصيه و راهنمايي او ، برادر زاده اش كه خود عشق سپاهيگري داشت ، در سال 1267 شمسي ، وارد فوج سوادكوه شد .خيلي ها ازاو شنيده اند كه مي گفته : مادرم در شير خوارگي مرا از تهران به سوادكوه مي آورده است.
و در بين راه گرفتار بوران شده ، وقتي به يكي از كاروانسراهاي سنگي بين راه رسيده ، مرا مرده پنداشته و در آخور طويله اي انداخته و رفته است

، بعد از ساعتي بر اثر گرمي طويله من جان گرفته ، سر و صدا راه انداخته ام ، يكي از افراد قافله ي بعدي كه مادرم را مي شناخته است.، از نشاني كاروانسرا داركه زني را به اين نشان ديده كه به اين طويله با يك بچّه وارد شده ، دانسته است من بچّه ي همان زن آشناي او هستم ، و مرا برداشته ، ودر منزل به مادرم رسانده استواين حقيقت را امروز هم روستايي هاي حول و حوش اين كاروانسرا براي يكديگر و عابـرين ، سينه به سينه ، نقل مي كنند و معروف است .سرهنگ سيد جواد خان صوفي نقل مي كند

كه رضاي قزاق روزي براي تفريح به دولاب و قهوه خانه آنجا مي رود ، قهوه چي ، از او احترامي بجا نمي آورد ، و چند باري كه براي او چاي مي آورد

، و رضا ناراحت چيزي نمي گويد ، ولي فردا صبح كه قهوه چي به قهوه خانه مي آيد ، نيمكت بزرگ و سنگين خود را نمي بيند، پس از تحقيق آن را در وسط خندق پيدا مي كندو دانسته مي شــود كه رضاقزاق به انتقام چاي هاي قهوه چي ، نيمكت را تنهايي و در نيمه شب به خندق مي اندازد ، و از آن روز ، قهوه چي به او احترام مي گذاشت .

2-در مورد مدرّس و مصدق

شاهنشاهی پهلوی در ایران درموردمدرّس و مصدّق ، دو رهبر بزرگ دوران شاهنشاهي پهلوي بودند ، دو فردي كه سر تا سر عمرشان را در راه دين و وطن ، آزادي و استقلال و حفظ تمامّيت ارضي و امنّيت كشور صرف كردند.وهر دو ، گام به گام هم در مبارزه با استبداد ، ديكتاتوري ، قدم برداشتند .و با طرح هاي غربي و شرقي و ضد ملّي و ديني مبارزه كردند .

مدرّس و مصدّق ، در اجتماع ، در مجلس ، در مسجد شاه ، در مسجد سپهسالار ، در ايران ، درخارج از كشور ودر همه جا ، دست از فعاليّت و كوشش در راه حفظ كشور از قدرت هاي اجنبي و به دست آوردن آزادي و حقوق انساني برنمي داشتند

.يك عمر در راه وطن و دين خدمت كردند ، و در اين راه به زندان رفتند ، تبعيد شدند ، فحش شنيدند كتك خوردند ، هتك حرمت شدند ، به دادگاه كشانده شدند ، و خانه نشين و منزوي از اجتماع شدند .
مدرّس با رضا خان در افتاد و سيلي خورد و مرده باد سردار سپه سرداد ، و اعتصاب و تظاهرات به راه انداخت ، و در زندان رفت و تبعيد گرديد ، تا توانست امروز سنگ بناي جمهوري اسلامي ايران را بگذارد .

او بود كه امروز را براي ما آورد .مصدّق ، دوره ي رضا خان و محمدرضا شاه را درك كرد ، ونفت ايران كه انگليسي ها مي بردند را ملّي نمود ، و نهضت ملّيون و آزادي خواهان را بر عليه نظام ، به وجود آورد .و قدرت را به آزادي خواهان و وطن پرستان داد ، و با قدرت حاكمه و مطلقه ي او در افتاد .سيّدحسن مدرّس به سال 1287 ه ق ، در قريه سرابه كچو (از توابع اردستان) از سادات طبا طبا يي ، اصلا زواره اي ، فرزند سيد اسماعيل است.

جدّش مير عبد الباقي از طايفه مير عابدين كه فعلا اكثر آن طايفه هم در قريه نامبرده ساكن مي باشند،شغل پدر و جدّش تبليغ احكام الهي ، مير عبد الباقي مهاجرتي به قمشه كرد ، و مدرّس را كه بيش از شش سال نداشته ، با خود به قمشه مي برد .

دكتر محمّد مصدّق ، فرزند مرحوم ميرزا هدايت وزير دفتر ، در سال 1258 شمسي در تهران متوّلد شد ، وي بعد از تحصيلات معمول در كشور ، در شوّال 1314 قمري (1278 ش) متصدّي استيفاي خراسان كه يكي از مشاغل مهمّه وزارت دارايي بود گرديد .

بعد از افتتاح مدارس جديده از اوايل سال 1281 شمسي قسمتي از اوقات خود را صرف تحصيلات جديده نموده ، پس از ده شال به سمت اروپا رهسپار گرديد .قريب دو سال ، در مدرسه علوم سياسي پاريس به تحصيلات علوم ماليّه مشغول بودو بعد به علّت بيماري شديد به ايران آمده ، سپس در يكي از شهرهاي سويس به نام (نوشاتل) به تحصيلات حقوق پرداخت ، و قبل از شروع جنگ بين الملل به رتبه ي دكترا در علم حقوق نائل گرديد .

3- ضديّت با روحانيت
شاهنشاهی پهلوی در ایران در مورد رضاخان که  ، يـكي از ديكتاتـورهاي فرصت طلب بود ، وي مانند ديگران ، هر چند وقت رنگي عوض مي كرد و به چهرهاي در مي آمد .و جانب عدّه اي را مي گرفت و چون آنان مي شد .شاهنشاهی پهلوی در ایران در مورد رضا خان که ، تا زماني كه صاحب قدرت نبود ، و خلع يد از امور مملكت و دولت بود .

مذهبي بود و با مذهب و مذهبيّون خوب بود .در ايّام محّرم ، در روز ها تاسوعا و عاشورا ، با پاي برهنه ، و با سر و صورتي پر از كاه و قيافه اي محزون عزاداري مي كردو در ترويج شعا ئر امام حسين (ع) كوشش مي نمود .وي چند سالي پس از سلطنت نيز روضه خـواني مي كـرد و دسته جات را تشوّيق مي نمود .و از عزاداري ها دفاع مي كرد ، و خود در مجالس مذهبي و حسيني شركت مي نمود

، و مردم را در اين امر ياري مي داد و كاري به امام حسين و خاندان عصمت و طهارت (ع) نداشت امّا چند صباحي كه از قدرت زمامداريش گذشت ، و اوضاع سامان گرفت.
غائله ها خوابيد ، امور به كنترل درآمد ، مردم زير سلطه قرار گرفتند ، رضاخان پادشاه شد ، و در خانواده اش موروثي گرديد ، و دولت و حكومت ارتش به انقياد مطلق در آمدند.چهره از زير نقاب بيرون آورد سينه و قلبش را آشكار ساخت و در رسيدن به مقصود و اهدافش قدم برداشت .

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “شاهنشاهی پهلوی در ایران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *