با عرض پوزش، در بازیابی رسید سفارش مشکل وجود دارد.